Allmän kurs gymnasienivå med profil

Allmän kurs

Om Allmän kurs på folkhögskola


Allmän kurs på folkhögskola är ett alternativ till gymnasieskola och vuxenutbildning och ger dig behörighet till högskola eller yrkeshögskola.

På Markaryds folkhögskola erbjuder vi dig att gå allmän kurs för att komplettera eller helt läsa in din gymnasiebehörighet. Vi har former och metoder för ett flexibelt lärande som ger dig möjligheter att hitta ditt sätt att lära och ta till dig kunskaper. Eftersom alla skolans kursdeltagare har olika erfarenheter och kunskaper med sig får alla ett individuellt anpassat schema beroende på hur lång tid var och en behöver studera hos oss. Du kan studera hos oss 1-3 år beroende på dina förutsättningar.

På Markaryds folkhögskola arbetar vi inte bara med ämneskunskaper utan fokuserar också på att stärka din självkänsla och ditt självförtroende. Vi vill att du ska lära känna dina styrkor och utmaningar för att kunna hitta motivation och se dina möjligheter.

I Markaryd erbjuder vi tre olika profiler på Allmän kurs: BeredskapDans och Samhällsinriktning. Läs mer om dessa alternativ via länkarna i föregående mening.
 

Kursinnehåll


Allmän kurs planerar du tillsammans med din mentor vilka ämnen du ska läsa. Du kommer att få välja både gymnasiegemensamma ämnen och tillvalskurser. Dina gymnasiegemensamma ämnen måste vara minst fyra olika med ämnesbredd. Du kan välja mellan följande (observera att utbudet av tillvalsämnena kan ändras):

Gymnasiegemensamma ämnen:
Svenska 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1bc
Samhällskunskap 1b
Naturkunskap 1b
Historia 1b
Religionskunskap 1

Tillvalsämnen:
Dansteknik 1
Körsång 1
Matematik 2bc
Matematik 3bc
Psykologi 1
Sociologi
Studiehandledning
Träningslära 1

För att bli behörig till högskola behöver du läsa följande kurser:
Svenska 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1a, b eller c
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1

För att bli behörig till yrkeshögskola behöver du läsa följande kurser:
Svenska 1
Engelska 5
Matematik 1a, b eller c
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
 

Övrigt


Som deltagare har du tillgång till kurator och studie- och yrkesvägledare under din studietid.

Du representeras i skolans kursråd, antingen som ledamot själv eller via en annan deltagare i din kurs.

Du har möjlighet att delta i olika aktiviteter under fritiden som skolan anordnar minst en gång i månaden.
 

Antagningskrav


Löpande antagning.
Du ska vara klar med grundskolan.

 

Läsårstider


2024.08.19-2025.06.05
 
 
Aktuellt
 
 

Välj bland följande ämnen:

 

Dansteknik


I ämnet dansteknik utvecklar du grundläggande dansteknik genom att träna det kroppsliga minnet, musikalitet och uthållighet.
 

Engelska


I ämnet engelska utvecklar du din språkliga förmåga så att du kan och vågar använda engelska i olika situationer. Du lär dig om och får en förståelse för livsvillkor, kulturella förhållanden och samhället i delar av världen där engelska används. Du får träna på att läsa och tala engelska samt koppla innehållet till dina egna erfaranheter och kunskaper.
 

Historia


I ämnet historia får du en referens för att bättre förstå det som har betydelse just nu och för framtiden. Du lär dig värdera hur människor genom alla tider använt historia för att förstå hur kulturarvet påverkar vår identitet och uppfattning om verkligheten.
 

Körsång


Här får du grundläggande körmusicerande i flerstämmig kör. Du får en inblick i grundläggande sångteknik samt övning i gehörsbaserad och noterad musik. Du lär dig också stiltypiska metoder för olika genrer och analyserar musik både genom hörandet och i praktiska moment.
 

Matematik


I ämnet matematik utvecklar du dina kunskaper i matematik och din kreativitet. Du lär dig att använda dina matematiska kunskaper i andra ämnen samt i ett yrkesmässigt och samhälleligt sammanhang.
 

Naturkunskap


I ämnet naturkunskap får du lära dig om miljö- och klimatfrågor, resursfördelning och kretslopp samt hälsa och hur detta ur ett naturvetenskapligt perspektiv kan hanteras och vilka personliga ställningstaganden du kan göra.
 

Psykologi


I ämnet psykologi lär du dig om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling samt relationen mellan psykologin och samhällets utveckling. Du lär dig om mänskliga beteenden utifrån skilda psykologiska perspektiv och att kunna relatera till egna erfarenheter.
 

Religionskunskap


I ämnet religionskunskap får du lära dig om och reflektera över olika livsårskådningar och religioner, i relation till etik och moral. I kursen analyserar och diskuterar du värderingar och tro för att öka din förståelse för olika sätt att tänka och leva sitt liv.
 

Samhällskunskap


I ämnet samhällskunskap får du kunskap om demokrati och att öva upp ett kritiskt förhållningssätt som ger dig bra förutsättningar för att aktivt delta i samhällsdebatten. Liksom i historia lär du dig här om de historiska förutsättningar som bidragit till dagens samhälle, samt hur politiska, ekonomiska och sociala förutsättningar påverkar och påverkas av enskilda människor såväl som grupper och strukturer i samhället.
 

Sociologi


I ämnet sociologi lär du dig om olika samhällsförhållanden; hur vi skapar och formas av samhällen.
 

Svenska


I ämnet svenska utvecklar du din förmåga att läsa och analysera texter, skriva och tala till och inför andra. Du lär dig att kritiskt granska information från olika källor. Du lär dig hur berättarteknik och stilmedel påverkar en text. Du får möjlighet att bygga tillit till din egen språkliga förmåga och skaffa dig de språkliga redskap som krävs för ett vardags- och samhällsliv.
 

Träningslära


I ämnet träningslära utvecklar du kunskaper om kroppens byggnad och funktion samt hur den påverkas av träning. Du får även möjlighet att utveckla kunskaper om den betydelse kost och fysisk aktivitet har för prestationsförmågan och för en hälsofrämjande livsstil.